مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96633

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15083

کارمندان فعال

مدرسه خوب766

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال